Cookie policy

Our website uses cookies. Cookies enable you to take full advantage of the site and us to collect statistical data to help us optimise the site and tailor content to your needs. Accept cookies so you can fully enjoy the site. Read the Cookie Policy to find out more.

Accounts in the GZM system


Creating an Account with Data Migration from ŚKUP

If you have an account in the ŚKUP system, you can import your data and tickets to the new GZM Transport System. If you have a ŚKUP card with a positive electronic money balance, you can only request the purchase of funds to the bank account specified by you. 
 

How to Create an Account with Data Migration from ŚKUP? 
 

On the main Customer Portal page, in the upper right corner, select "Register." 
 

Fill out the registration form with your email address and password. 
 

 

After successfully creating your account and logging in, you will be prompted to choose the option where you will need to select "I'm creating an account with data migration from ŚKUP." 
 

 

Providing ŚKUP Card Data 

 

In the form, fill in the fields with card information, the last four digits of the bank account located on the back of the ŚKUP card, and the last four digits of your PESEL number. 

 

 

If your ŚKUP card is anonymous, change the option from "No" to "Yes" and fill in the field with the last 4 digits of the bank account located on the back of the ŚKUP card. 
 

Migrating Data from ŚKUP 

To transfer your old account from ŚKUP to the new GZM Transport System, you will need to decide how individual services should be transferred. Active periodical tickets, transaction history, communication with GZM, and submitted complaints will be automatically imported and available in the history for one year. 


 

 

If you had a deposit for the ŚKUP card, the funds from it will be credited to your account in the new GZM Transport System. 

 

After deciding how individual services should be transferred and confirming by clicking the button, your data will be migrated to the new account. 

desktop_windows Zakładanie konta z migracją danych ze ŚKUP

Jak założyć konto z migracją danych ze ŚKUP? 
 

Na głównej stronie Portalu Klienta, w górnym prawym rogu wybierz opcję „Zarejestruj się”. 
 

Wypełnij formularz rejestracji podając adres e-mail i hasło. 

 

Po poprawnym założeniu konta i zalogowaniu się na nie, zostaniesz poproszony o wybór opcji, w której będziesz musiał wybrać "Zakładam konto z migracją danych ze ŚKUP". 

Podanie danych karty ŚKUP 
 

W formularzu uzupełnij pola z danymi karty, czterema ostatnimi cyframi rachunku bankowego znajdującego się na odwrocie karty ŚKUP oraz czterema ostatnimi cyframi numeru PESEL. 
 

Jeśli Twoja karta ŚKUP jest kartą anonimową, zmień opcję z "Nie" na "Tak" oraz uzupełnij pole podając 4 ostatnie cyfry rachunku bankowego znajdującego się na odwrocie karty ŚKUP.  
 

Migracja danych ze ŚKUP 
 

Aby przenieść stare konto ze ŚKUP do nowego Systemu Transportu GZM, musisz zdecydować, w jaki sposób poszczególne usługi mają zostać przeniesione. Aktywne bilety okresowe, historia transakcji, komunikacji z GZM oraz złożone reklamacje zostaną zaimportowane automatycznie i będą dostępne w historii przez rok. 
 

Jeśli posiadałeś kaucję za kartę ŚKUP, środki z niej zasilą Twoje konto w nowym Systemie Transportu GZM. 

 

Po zdecydowaniu, w jaki sposób poszczególne usługi mają zostać przeniesione i zatwierdzeniu ich poprzez kliknięcie w przycisk, Twoje dane zostaną zmigrowane do nowego konta. 
 

 

Wykup środków ze ŚKUP bez zakładania konta 

 

Jeżeli posiadasz kartę ŚKUP, masz na niej dodatnie saldo pieniądza elektronicznego 
i nie chcesz tworzyć konta w nowym systemie możesz tylko zlecić jego wykup poprzez zmianę opcji z “Nie” na “Tak”.  
 

 

Będziesz zobligowany do podania swojego numeru rachunku bankowego, na który zostaną zwrócone środki pieniężne z karty ŚKUP. 


 

smartphone None