Cookie policy

Our website uses cookies. Cookies enable you to take full advantage of the site and us to collect statistical data to help us optimise the site and tailor content to your needs. Accept cookies so you can fully enjoy the site. Read the Cookie Policy to find out more.

Documents


Payment Instrument Terms and Conditions

Regulamin wydawanego przez Polskie ePłatności Sp. z o.o. instrumentu płatniczego w ograniczonej sieci z 30.09.2023

Rozdział I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE i DEFINICJE

 § 1

 1. Regulamin wydawanego przez Polskie ePłatności Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie instrumentu płatniczego ograniczonej sieci – (zwany dalej Regulaminem) określa zasady wydawania przez Polskie ePłatności Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie 113 (36-002 Jasionka) Instrumentu oraz zasad korzystania z tego Instrumentu w celu dokonywania zapłaty za usługi przewozowe oferowane w ramach ograniczonej sieci Systemu Transport GZM (zwanego dalej Systemem).
 2. Instrument (zwany dalej Instrumentem) jest instrumentem płatniczym w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z 19.08.2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U.2021.1907), do którego nie stosuje się przepisów ww. ustawy na podstawie art. 6 pkt 11 ww. ustawy, bowiem instrument służy wyłącznie do nabywania usług przewozowych oferowanych w ramach ograniczonej sieci Systemu. Instrument nie jest akceptowany w systemie ŚKUP 1.0.
 3. Wydawcą Instrumentu (zwanego dalej Wydawcą) jest Polskie ePłatności Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie 113, 36-002 Jasionka, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000227278, NIP: 5862141089, REGON: 220010531.
 4. Umowa (zwana dalej Umową) o wydanie Instrumentu zawierana jest w oparciu o Zawarcie umowy o wydanie instrumentu następuje w momencie zawarcia Umowy o prowadzenie konta w Systemie. Umowa zawierana jest na czas trwania Umowy o prowadzenie konta w Systemie. Umowa o wydanie Instrumentu zawierana jest pomiędzy Posiadaczem a Wydawcą.

 § 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Aplikacja mobilna – Aplikacja mobilna w rozumieniu Regulaminu Systemu Transport GZM
 2. Limity Transakcyjne– limity kwotowe i liczbowe, określane przez Wydawcę, z wykorzystaniem których Transakcje dokonywane przy użyciu Instrumentu są autoryzowane.
 3. Portal Klienta – Portal Klienta w rozumieniu Regulaminu Systemu Transport GZM,.
 4. Posiadacz – Użytkownik Systemu będący osobą fizyczną, któremu wydano Instrument.
 5. Punkt Obsługi Pasażera – POP w rozumieniu Regulaminu Systemu
 6. Punkt sprzedaży – Punkt sprzedaży w rozumieniu Regulaminu Systemu Transport GZM
 7. Rachunek do zwrotów –rachunek prowadzony przez bank albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, działające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, definiowany przez Posiadacza, na który zwrócone zostaną środki przechowywane na Instrumencie Płatniczym po rozwiązaniu Umowy.
 8. Regulamin Systemu – Regulamin, zgodnie z którym eksploatowany jest system Transport GZM zbudowany w ramach projektu „ŚKUP 1.5 – Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym”.
 9. SADiS – SADiS w rozumieniu Regulaminu Systemu Transport GZM.
 10. Umowa o prowadzenie konta w Systemie – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem Systemu i ZTM na podstawie postanowień Regulaminu.
 11. Użytkownik Systemu – osoba fizyczna, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystający z Systemu, który posiada nośnik identyfikacji w Systemie Transport GZM, umożliwiający rejestrowanie realizowanych w ramach ograniczonej sieci usług w Systemie Transport GZM i który dokonuje Płatności z wykorzystaniem Instrumentu.
 12. System – System Transport GZM, System wdrożony w ramach realizacji umowy Nr: IN/142/2021 z 30.06.2021 na modernizację systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych, składający się ze sprzętu oraz oprogramowania wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego działania, wspomagający zarządzanie i realizację Usług publicznych ZTM drogą elektroniczną, którego właścicielem jest GZM.
 13. Saldo – saldo dostępnych środków tj. kwota środków przechowywanych na Instrumencie Płatniczym, do wysokości, której możliwe jest dokonywanie Transakcji, z zastrzeżeniem obowiązujących Limitów Transakcyjnych.
 14. System ŚKUP 1.0 – System Śląskiej Karty Usług Publicznych, który został opracowany na podstawie Umowy z 09.01.2012 na dostawę, wdrożenie i utrzymanie Systemu „Śląska Karta Usług Publicznych”, zawartej w wyniku zamówienia publicznego, pomiędzy Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach (obecnie Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – GZM z siedzibą w Katowicach) – jako Zamawiającym – oraz mBankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie i Asseco Poland Spółką Akcyjną z siedzibą w Rzeszowie – jako Wykonawcą.
 15. Transakcja –płatność bezgotówkową za usługi przewozowe dostępne w ramach Systemu dokonana przy użyciu Instrumentu i wykonana za pośrednictwem Systemu umożliwiającego dokonanie takiej płatności.
 16. Usługa przewozowa – usługa określona w Taryfie przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego będący dostawcą Usługi przewozowej.
 17. Zasilenie Instrumentu – zwiększenie Salda na Instrumencie; minimalna kwota Zasilenia Instrumentu jest publikowana na Portalu Klienta oraz w Aplikacji mobilnej.
 18. Zablokowanie Instrumentu –czasowe i odwracalne zablokowanie możliwości korzystania z Instrumentu, równoznaczne z częściową blokadą konta IKU, polegającą na zablokowaniu możliwości m.in. zakupu biletów.
 19. Zastrzeżenie Instrumentu –trwałe zablokowanie możliwości korzystania z Instrumentu, równoznaczne z zastrzeżeniem konta IKU.
 20. IKU – Indywidualne Konto Użytkownika w Systemie, które zawiera wszelkie informacje na temat zakupionych usług, identyfikatorów, danych personalnych właściciela konta, zarządzane z poziomu portalu klienta i aplikacji mobilnej. IKU może być imienne lub anonimowe.
 21. Identyfikator – identyfikator w rozumieniu Regulaminu Systemu

Rozdział II. WYDANIE I ZASADY KORZYSTANIA Z INSTRUMENTU

 § 3

 1. Posiadaczem Instrumentu w ramach Umowy może zostać osoba fizyczna, która założyła IKU samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego lub prawnego w Systemie.
 2. Wydanie Instrumentu realizowane jest w sposób zautomatyzowany za pośrednictwem dedykowanych w ramach Systemu kanałów, tj. Portalu Klienta, Aplikacji mobilnej, SADiS, Punkcie Obsługi Pasażera, Punktów sprzedaży, z chwilą potwierdzenia założenia konta IKU w Systemie.
 3. Osoba zawierająca Umowę o korzystanie z Systemu otrzymuje Regulamin (określający zasady wydawania Instrumentu oraz zasad korzystania z niego) wraz z Regulaminem Systemu. Potwierdzeniem zawarcia Umowy jest komunikat przekazywany Posiadaczowi przez Wydawcę. Sposób przekazania komunikatu jest uzależniony od kanału Systemu, w którym została zrealizowana operacja utworzenia IKU.

 § 4

 1. Instrument jest ściśle powiązany z kontem IKU w Systemie, co oznacza, że:
  • Informacje związane z korzystaniem z Instrumentu (w tym saldo, historia i statusy transakcji, powiadomienia o zmianie Regulaminu) udostępniane są Posiadaczowi tym samym kanałem komunikacji co informacje związane z korzystaniem z konta IKU w ramach Systemu, tj. za pośrednictwem Portalu Klienta, Aplikacji mobilnej, Punktu Obsługi Pasażera, SADiS.
  • Zarządzanie Instrumentem (w tym zasilenie Instrumentu lub czasowe zablokowanie instrumentu oraz komunikacja w sprawie blokady Instrumentu) możliwe jest – podobnie jak komunikacja opisana w punkcie 1.1 powyżej – za pośrednictwem dedykowanych w ramach Systemu: Portalu Klienta, Aplikacji mobilnej, Punktu Obsługi Pasażera, SADiS.
  • Zapłata za usługi oferowane w ramach ograniczonej sieci Systemu odbywa się na zasadach opisanych w Regulaminie wyłącznie za usługi przewozowe nabyte przez Posiadacza z wykorzystaniem kanałów Systemu zgodnie z Regulaminem Systemu.
  • Zastrzeżenie konta w Systemie skutkuje zastrzeżeniem Instrumentu – od momentu zastrzeżenia niemożliwe jest zlecenie zapłaty, natomiast zlecenia złożone przed tym momentem zostaną wykonane zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Posiadacz zobowiązany jest:
  • Stosować się do postanowień Regulaminu oraz Regulaminu Systemu.
  • Chronić identyfikatory konta IKU oraz dane uwierzytelniające (kody bezpieczeństwa, loginy i hasła) do zarządzania kontem IKU Systemu przed dostępem osób nieuprawnionych.
  • Nie przechowywać identyfikatorów konta IKU Systemu z nośnikami informacji zawierającymi dane uwierzytelniające (kody bezpieczeństwa, loginy i hasła) do zarządzania kontem klienta Systemu.
  • Zabezpieczyć identyfikatory konta IKU oraz dane uwierzytelniające (kody bezpieczeństwa, loginy i hasła) do zarządzania kontem klienta Systemu przed utratą, kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  • Niezwłocznie po utracie, kradzieży, uszkodzeniu lub zniszczeniu identyfikatora konta IKU lub utracie, kradzieży lub nieuprawnionej zmianie danych uwierzytelniających (kodów bezpieczeństwa, loginów lub haseł) do zarządzania kontem klienta Systemu dokonać blokady konta IKU za pośrednictwem kanałów komunikacji Systemu wymienionych w Regulaminie Systemu; blokada konta IKU jest równoznaczna z blokadą Instrumentu.
  • Niezwłocznie po wystąpieniu zmiany aktualizować swoje dane służące do obsługi Instrumentu.

 § 5

 1. Wydawca zablokuje Instrument w razie:
  • Złożenia przez Posiadacza dyspozycji zablokowania konta IKU.
  • Podejrzenia nieuprawnionego użycia Instrumentu.
  • Podejrzenia nienależytego wykonania lub niewykonania co najmniej jednego z obowiązków określonych w § 4 ust. 2 Rozdziału II.
  • Zaistnienia uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Instrumentu.
  • Złożenia wniosku w Systemie o zamknięcie konta IKU, które jest równocześnie wnioskiem o rozwiązanie Umowy.
  • Złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, z tym, że Posiadacz takie oświadczenie może złożyć wyłącznie łącznie z wnioskiem o zamknięcie konta IKU w sposób opisany w punkcie 1.5 powyżej.
 2. Blokada Instrumentu na zlecenie Posiadacza trwa do momentu odwołania takiego zlecenia przez Posiadacza. Blokada Instrumentu dokonana przez Wydawcę trwa do czasu ustania przyczyny blokady.

Rozdział III. ZASILANIE INSTRUMENTU PŁATNICZEGO

 § 6

 1. Posiadacz może korzystać z Instrumentu po założeniu konta IKU i zasileniu Instrumentu środkami pieniężnymi.
 2. Zasilenie Instrumentu może zostać zrealizowane na Portalu Klienta, w Aplikacji mobilnej, w Punkcie Obsługi Pasażera lub w SADiS.
 3. Zasilenie skutkuje udostępnieniem Posiadaczowi środków do korzystania w celu dokonywania zapłaty.
 4. W przypadku zasilenia Instrumentu powiązanego z kontem IKU, na którym stwierdzono zadłużenie powstałe w związku z korzystaniem z Systemu, kwota zasilenia zostanie pomniejszona o kwotę zadłużenia w związku z korzystaniem z Systemu.

Rozdział IV. PŁATNOŚCI INSTRUMENTEM

 § 7

 1. Instrument może zostać wykorzystany wyłącznie do zapłaty za usługi przewozowe oferowane w ramach ograniczonej sieci Systemu, nabywane przez Posiadacza w sposób przewidziany Regulaminem Systemu i zgodnie z Taryfami obowiązującymi w Systemie.
 2. Zapłata Instrumentem za usługi będzie możliwa jedynie w sytuacji, kiedy saldo Instrumentu będzie większe lub równe kwocie zapłaty, a Instrument nie jest zastrzeżony lub zablokowany.
 3. Nabycie przez Posiadacza w sposób przewidziany Regulaminem Systemu usługi przewozowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na obciążenie Instrumentu kwotą wynagrodzenia należnego dostawcy Usługi przewozowej, obliczonego w sposób przewidziany Regulaminem Systemu i zgodnie z Taryfami obowiązującymi w Systemie (zlecenie zapłaty).
 4. Zapłata Instrumentem za usługi przewozowe, których cena jest znana w momencie dokonywania zakupu następuje natychmiast w ciężar środków zaewidencjonowanych w Instrumencie na kwotę wynagrodzenia należnego Organizatorowi Transportu, obliczonego w sposób przewidziany regulaminem Systemu i zgodnie z taryfami obowiązującymi u organizatorów transportu Systemu przez operatora Systemu (wykonanie zlecenia zapłaty).
 5. Zapłata Instrumentem za usługi, których cena nie jest znana w momencie dokonywania zakupu, nabyte danego dnia przez Posiadacza Instrumentu dokonywana jest automatycznie następnego dnia w godzinach 00:00–02:00 w ciężar środków zaewidencjonowanych w Instrumencie na kwotę wynagrodzenia należnego Organizatorowi Transportu, obliczonego w sposób przewidziany regulaminem Systemu i zgodnie z taryfami obowiązującymi u organizatorów transportu Systemu przez operatora Systemu (wykonanie zlecenia zapłaty).
 6. Zlecenie zapłaty podlega wykonaniu do momentu, w którym Instrument posiadacza zostanie obciążony pełną kwotą zawartą w zleceniu zapłaty, nie później niż do końca trzeciego miesiąca przypadającego po dniu złożenia zlecenia zapłaty.

Rozdział V. OPŁATY i PROWIZJE

 § 8

 1. Opłaty i prowizje za korzystanie z Instrumentu oraz limity transakcyjne określone są w załączniku A do Regulaminu.

Rozdział VI. OBSŁUGA REKLAMACJI

 § 9

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Instrumentu należy zgłaszać za pośrednictwem Systemu, tj. z wykorzystaniem Portalu Klienta, Aplikacji mobilnej lub w Punkcie Obsługi Pasażera – na zasadach określonych w Regulaminie Systemu i w Regulaminie.
 2. Za rozpatrywanie reklamacji związanych z Instrumentem odpowiada wyłącznie Wydawca.
 3. Ponadto reklamacje związane z funkcjonowaniem Instrumentu można zgłaszać:
  • Pisemnie – przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: Polskie ePłatności Sp. z o.o., 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 albo osobiście pod adresem: Polskie ePłatności Sp. z o.o., 36-002 Jasionka, Tajęcina 113, przy czym złożenie reklamacji osobiście może nastąpić wyłącznie w dniach od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 08:00 do 12:00.
  • Ustnie – w formie telefonicznej pod numerem: +48 17 859 69 61 – z tym, że złożenie reklamacji w tej formie wymaga każdorazowo potwierdzenia przesłanego w formie pisemnej lub elektronicznej – albo osobiście do protokołu pod adresem: Polskie ePłatności Sp. z o.o., 36-002 Jasionka, Tajęcina 113, przy czym złożenie reklamacji w formie ustnej osobiście do protokołu może nastąpić wyłącznie w dniach od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 08:00 do 12:00.
  • Pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: reklamacje@pep.pl.
 4. Wydawca zwróci się do skarżącego o dostarczenie dodatkowych informacji oraz dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jeżeli dane te okażą się niezbędne w celu sprawnego rozpatrzenia sprawy.
 5. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 6. Złożenie reklamacji niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności budzących wątpliwości i zastrzeżenia może ułatwić i przyspieszyć rzetelne rozpatrzenie reklamacji.
 7. Skarżący niezadowolony z rozpatrzonej reklamacji oraz wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi na reklamację może wystąpić z powództwem przeciwko Wydawcy do sądu powszechnego właściwego na zasadach ogólnych.
 8. Europejska platforma ODR ułatwiająca niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami jest dostępna pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Rozdział VII. ZMIANY REGULAMINU

 § 10

 1. Wydawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w razie:
  • Wprowadzenia nowych, uchylenia lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym funkcjonowania Instrumentu, jeśli ich wprowadzenie, uchylenie lub zmiana wymaga zmiany Regulaminu instrumentu płatniczego.
  • Rozszerzenia, zmiany lub ograniczenia funkcjonalności Instrumentu, zmiany zasad korzystania z usług przez Posiadacza, wprowadzenia nowych usług, rezygnacji z wykonywania niektórych czynności będących przedmiotem usług świadczonych przez Wydawcę w ramach zawartej z Posiadaczem Umowy.
  • Konieczności dostosowania Umowy lub Regulaminu do wymogów związanych z ochroną konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
  • Konieczności dostosowania Regulaminu do Regulaminu Systemu.
  • Wydania orzeczeń sądów albo decyzji, rekomendacji lub zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego lub innych organów administracji publicznej skutkujących koniecznością zmiany Regulaminu.
 2. Wydawca jest uprawniony do zmiany Załącznika A do Regulaminu polegającej na zmianie tytułów i stawek opłat, zmianie warunków pobierania opłat lub wprowadzenia nowych opłat w razie:
  • Zmiany miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, o co najmniej 0,1 punktu procentowego.
  • Zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, kosztów obsługi rozliczeń transakcji, rozliczeń międzybankowych i innych kosztów ponoszonych przez wydawcę na rzecz instytucji zewnętrznych, których dotyczą opłaty lub prowizje, o co najmniej 1%.
  • Zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za dany miesiąc, kwartał lub rok, o co najmniej 1%.
  • Udostępnienia Posiadaczom nowych usług lub funkcjonalności, o charakterze opcjonalnym, z zastrzeżeniem, że ta zmiana polega na ustanowieniu nowych opłat dotyczących udostępnianych usług lub funkcjonalności.;
  • Wprowadzenia nowych, uchylenia lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym funkcjonowania Instrumentu, o ile w ich wyniku i w celu dostosowania się do nich, konieczna stała się zmiana postanowień Załącznika A.
 3. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Wydawcę, nie krótszym niż 15 dni od momentu powiadomienia Posiadacza o zmianach i udostępnienia Posiadaczowi zmienionego Regulaminu. Informacje o zmianach udostępniane są Posiadaczowi tym samym kanałem komunikacji, co informacje związane z korzystaniem z Systemu, tj. za pośrednictwem Portalu Klienta, Aplikacji mobilnej oraz w Punktach Obsługi Pasażera.
 4. Jeżeli Posiadacz nie akceptuje wprowadzonych zmian Regulaminu, może wyrazić swój sprzeciw wobec planowanych zmian poprzez rozwiązanie Umowy zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 3 Rozdziału VIII przed wejściem w życie proponowanych zmian.

Rozdział VIII. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ZAKOŃCZENIE UMOWY

 § 11

 1. Umowa zawierana jest na okres odpowiadający okresowi obowiązywania Umowy o prowadzenie konta IKU w Systemie, w związku z tym Umowa rozwiązuje się z chwilą rozwiązania Umowy o prowadzenie konta IKU w Systemie.
 2. Umowa wygasa z chwilą zamknięcia konta IKU w Systemie lub śmierci Posiadacza.
 3. Posiadacz może rozwiązać Umowę poprzez zamknięcie konta IKU w Systemie z wykorzystaniem kanałów Systemu w każdym czasie bez podania przyczyny.
 4. Wydawca może rozwiązać Umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli:
  • Posiadacz narusza postanowienia Regulaminu.
  • Posiadacz podał Wydawcy nieprawdziwe informacje na potrzeby wydania Instrumentu lub korzystania z Instrumentu.
  • Instrument wykorzystywany jest do ukrycia działań przestępczych lub dla celów związanych z przestępstwem o charakterze skarbowym, ekonomicznym, gospodarczym lub terrorystycznym.
  • Instrument nie będzie akceptowany w Systemie.
 5. Jeżeli w dniu rozwiązania Umowy środki zaewidencjonowane w Instrumencie są wyższe niż 0 zł, Wydawca zwróci Posiadaczowi niewykorzystane środki w jeden z poniżej opisanych sposobów uzależnionych od rodzaju konta w Systemie:
  • Jeżeli Instrument powiązany jest z kontem IKU imiennym w Systemie:
   • w formie bezgotówkowej, z wykorzystaniem przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Posiadacza,
   • w formie gotówkowej do rąk Posiadacza:
    • W wybranym przez niego Punkcie Obsługi Pasażera, za potwierdzeniem odbioru, lub
    • Za pośrednictwem przekazu pocztowego na adres wskazany przez Posiadacza, za potwierdzeniem odbioru.
  • Jeżeli Instrument powiązany jest z kontem IKU anonimowym w Systemie:
   • w formie bezgotówkowej, z wykorzystaniem funkcjonalności udostępnionej na Portalu klienta, lub Aplikacji mobilnej, lub
   • w formie gotówkowej do rak Posiadacza w Punkcie Obsługi Pasażera, za potwierdzeniem odbioru, z wykorzystaniem Identyfikatora.
 1. Rozwiązanie Umowy jest zawsze równoznaczne z zamknięciem konta IKU.
 2. Wydawca zwróci środki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu zamknięcia konta IKU oraz podania Wydawcy przez Posiadacza danych niezbędnych do zwrócenia środków, tj.:
  • W sytuacji opisanej w punkcie 5.1.1 lub 5.2.1 powyżej - podania numeru Rachunku do zwrotów z zastrzeżeniem, że Posiadacz odpowiada za podanie prawidłowego numeru rachunku bankowego.
  • w sytuacji opisanej w punkcie 5.1.2.1 powyżej - wskazania Punktu Obsługi Pasażera, w którym Posiadacz odbierze środki. Środki będą dostępne do odbioru w wybranym przez Posiadacza Punkcie Obsługi Pasażera w terminie wskazanym w punkcie 7 powyżej - po upływie tego terminu Posiadacz może ponownie zwrócić się do Wydawcy z prośbą o zwrot, który odbywa się w jeden ze sposób opisanych w punkcie 5 powyżej. Posiadacz może upoważnić osobę trzecią do odbioru środków z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone:
   • W formie aktu notarialnego, albo
   • W formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, albo
   • W formie pisemnej w obecności pracownika Punktu Obsługi Pasażera.
  • W sytuacji opisanej w punkcie 5.1.2.2 lub 5.2.2 powyżej - wskazania danych niezbędnych do zlecenia przekazu pocztowego zgodnie z wymaganiami dostawcy tej usługi.

Rozdział IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 § 12

 1. Odpowiedzialność. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej:
  • Posiadacz odpowiada w pełnej wysokości za złożone lub wykonane zlecenia zapłaty:
   • Do momentu zgłoszenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 punkcie 2.5 Rozdziału II lub
   • Wskutek nienależytego wykonania lub niewykonania co najmniej jednego z obowiązków określonych w § 4 ust 2 punkcie 2.1 Rozdziału II.
  • Odpowiedzialność Wydawcy wobec Posiadacza jest wyłączona w wypadku:
   • siły wyższej lub
   • Jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zlecenia zapłaty wynika z przepisów prawa lub
   • Złożenia lub wykonania zlecenia do momentu zgłoszenia, o którym mowa w § 4 ust 2 punkcie 2.5 Rozdziału II lub
   • Nienależytego wykonania lub niewykonania co najmniej jednego z obowiązków określonych w § 4 ust 2 punkcie 2.1 Rozdziału II.

 § 13

 1. Językiem stosowanym w relacjach Wydawcy z Posiadaczem jest język polski.
 2. Prawem właściwym do zawarcia i wykonania Umowy jest prawo polskie.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych określa polityka prywatności stanowiąca załącznik B do Regulaminu.

 

 

Załącznik A do Regulaminu – Tabela opłat i prowizji

Opłata za wydanie Instrumentu

0 zł

Opłata cykliczna za korzystanie z Instrumentu (pobierana za każdy pełny miesiąc korzystania z Instrumentu)

0 zł

Opłata za dokonanie zapłaty z wykorzystaniem instrumentu

0 zł

Limit jednorazowej transakcji dokonywanej w ciężar Instrumentu

400 zł

Dzienny limit liczby transakcji dokonywanych w ciężar Instrumentu

20

Dzienny limit kwotowy transakcji dokonywanych w ciężar Instrumentu

400 zł

Miesięczny limit liczby transakcji dokonywanych w ciężar Instrumentu

300

Miesięczny limit kwotowy transakcji dokonywanych w ciężar Instrumentu

1380 zł – dla instrumentu powiązanego z kontem imiennym z potwierdzonymi danymi,

690 zł – dla instrumentu powiązanego z kontem anonimowym lub kontem imiennym bez potwierdzonych danych.

Dzienny limit zasilenia Instrumentu

400 zł

Miesięczny limit zasilenia Instrumentu

1380 zł – dla instrumentu powiązanego z kontem imiennym z potwierdzonymi danymi,

690 zł – dla instrumentu powiązanego z kontem anonimowym lub kontem imiennym bez potwierdzonych danych.

 

 

Załącznik B do Regulaminu - Klauzula informacyjna.

Dane osobowe osób związanych z zawarciem i realizacją umowy zbierane są i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przekazywana jest na podstawie art. 14 RODO. Państwa dane osobowe Administrator otrzymuje od operatora Systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych.

Informacja o Administratorze Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Polskie ePłatności Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie, 36-002 Jasionka, Tajęcina 113,

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - adres e-mail: dane.osobowe@pep.pl

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celów zawarcia i wykonywania Umowy,

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu realizacji wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PeP Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zapobiegania oszustwom związanym z płatnościami on-line oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw przez właściwe organy, spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa (w tym podatkowego i rachunkowości),

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu zapewnienia pełnej obsługi w tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji, statystycznym, ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

Przetwarzane dane osobowe obejmują Pani/Pana dane kontaktowe oraz identyfikacyjne.

Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych m.in. firmy zajmujące się obsługą systemów informatycznych, firmy świadczące usługi najmu przestrzeni serwerowej, podwykonawcy, Instytucje Pośredniczące w realizacji usług oraz celów Umowy, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem oraz następcy prawni Administratora, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.

Informacja dotycząca przekazywania danych do państw trzecich:

Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak w niektórych przypadkach firmy, z którymi współpracujemy mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Transfery danych odbywają się wtedy wyłącznie pod warunkiem istnienia odpowiednich zabezpieczeń transferu, takich jak: decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony lub standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, stosowanie klauzul umownych między podmiotem przetwarzającym, a administratorem, podmiotem przetwarzającym lub odbiorcą danych osobowych w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych:

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania Umowy, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora. Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w przepisach podatkowych, prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości, przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z zastrzeżeniem, że okres przetwarzania danych może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy przetwarzanie tych danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń, a następnie w okresie określonym przepisami prawa.

Przysługujące Pani/Panu prawa:

 • prawo do otrzymania informacji o przetwarzanych danych osobowych, dostępu do nich i uzyskania ich kopii;
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawdziwe;
 • prawo do żądania usunięcia danych np. jeżeli nie są one już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania np. w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych,
 • na okres pozwalający PeP sprawdzić ich poprawność;
 • prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez PeP;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.