Cookie policy

Our website uses cookies. Cookies enable you to take full advantage of the site and us to collect statistical data to help us optimise the site and tailor content to your needs. Accept cookies so you can fully enjoy the site. Read the Cookie Policy to find out more.

Documents


GDPR clauses for the PE Buyout Application on the Portal

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Prostej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2023 r. wynosi 169.733.980 złotych (zwany dalej „Bankiem”) jest administratorem danych osobowych Posiadacza Pieniądza Elektronicznego (zwanego dalej „Posiadaczem PE”) i przedstawiciela Posiadacza PE.
 2. W celu realizacji Wykupu Pieniądza Elektronicznego Bank przetwarza dane osobowe Posiadacza PE, o ile Posiadacz PE udostępni Bankowi te dane w zakresie:
 • imię i nazwisko,
 • ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość,
 • Rachunek do zwrotów,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • numer Karty ŚKUP,
 • Saldo Pieniądza Elektronicznego,
 • dane znajdujące się w dokumencie tożsamości Posiadacza PE (w przypadku spersonalizowanej Karty ŚKUP).
 1. W celu realizacji Wykupu Pieniądza Elektronicznego Bank przetwarza dane osobowe przedstawiciela Posiadacza PE, o ile przedstawiciel Posiadacza PE udostępni Bankowi te dane w zakresie:
 • imię i nazwisko,
 • dane znajdujące się w dokumencie tożsamości przedstawiciela Posiadacza PE (w przypadku spersonalizowanej Karty ŚKUP).
 1. Powyższe dane będą również przetwarzane w celu rozpatrywania reklamacji Posiadacza PE, dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami oraz archiwizacji.
 2. Bank powierzył Zarządowi Transportu Metropolitalnego (zwanego dalej „ZTM”) oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (zwanej dalej „GZM”) przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 i 3 w celu:
 • przyjmowania w POP oraz na portalu transportgzm.pl wniosków o Wykup Pieniądza Elektronicznego,
 • przyjmowania wniosków reklamacyjnych dotyczących Pieniądza Elektronicznego oraz wydawania w POP odpowiedzi na reklamacje dotyczące Pieniądza Elektronicznego.
 • ZTM oraz GZM może powierzyć przetwarzanie danych podmiotom współpracującym z ZTM lub GZM na podstawie uprzedniej zgody Banku.
 1. Bank przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do Wykupu Pieniądza Elektronicznego, a następnie przez okres 10 lat liczony od dnia zakończenia Umowy lub inny okres właściwy dla przedawnienia ewentualnych roszczeń. Po upływie powyższych okresów Bank zanonimizuje dane.
 2. Posiadacz PE lub przedstawiciel Posiadacza PE:
 • ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych oraz ich przeniesienia; oraz
 • może żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania.
 1. Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni pracownik Banku, z którym można skontaktować się pod adresem: Inspektordanychosobowych@mbank.pl.
 2. Szczegółowe informacje, dotyczące zasad i trybu przetwarzania danych osobowych przez Bank, zostały opisane w Pakiecie RODO dostępnym na portalu pod adresem mbank.pl/pdf/pakiet-rodo.pdf.
 3. Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego można wnieść skargę.